Tags

, , , , , , ,

the beginning / het begin
on the way / onderweg

Only after crossing trenches / and brooks, and raising / fallen trees upright, // followed by rubbing out / the dirty ground from narrow eyes, // and by calling loud: “I’m alone!” // motion started behind / the bushes.

Slechts na oversteek van greppels / en kreken, en het rechtzetten / van omgevallen bomen, // waarna de vuile grond uit geknepen ogen / werd gewreven , // en door luid te roepen: “ik ben alleen!” // kwam er beweging vanachter / het struikgewas.

wide canal // brede sloot
deep laying brook / diep gelegen beek

One thought, it is a goat, / fastened with ties and anxious, // the other believed to perceive / a superior power.

De één dacht, het is een geit, / vastgebonden en angstig, // de ander meende, een hogere macht / te ontwaren.

But something unmentionable / crept forward: “reason evades an explanation.”

Maar iets onnoembaars kroop / te voorschijn: “de rede laat zich niet verklaren”