Tags

, , , , , , , , ,

In autumn, of all seasons, the co-existence of growth and decay is most palpable.

In de herfst, van alle seizoenen, is het naast elkaar bestaan van groei en verval het meest tastbaar.

A mycelium of mushrooms feeds and decomposes plant material into organic matter vital for growth of other life.

Het mycelium van paddenstoelen groeit op en verteert plantaardig materiaal in organische materie, die vitaal is voor ander leven.

The form can be delicate and tiny (1)

De vorm kan delicaat en klein zijn (1)

The form can be delicate and tiny (2)

De vorm kan delicaat en klein zijn (2)

The form can be delicate and tiny (3)

De vorm kan delicaat en klein zijn (3)

Sometimes shape is complex and huge

Soms is de vorm complex en reusachtig

Growing in a row

Groei op rij

The color grey

De kleur grijs

The color yellow

De kleur geel

The color red (and white)

De kleur rood (en wit)

Suillellus luridus. Easily mistaken for Boletus Satanus or Devil’s bolete (Rubroboletus satanas), the latter being poisonous.

Suillellus luridus. Kan verwisseld worden met Boletus Satanus or Devil’s bolete (Rubroboletus satanas), waarbij de laatste giftig is.

Growth started and even before a mature form was reached, decay started. A fixed condition becomes fluid.

Groei begon en zelfs voordat een volwassen vorm werd bereikt, startte het verval. Een solide vorm wordt vloeibaar.

Variation in matter

Verschil in materie

Up to the next story

Verder naar het volgende verhaal